Ogólne zasady i warunki

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Ogólnych Warunków przed korzystaniem ze strony internetowej. . Korzystając z tej strony, akceptujesz i zgadzasz się z Ogólnymi warunkami. Jeśli NIE AKCEPTUJESZ tych warunków, nie korzystaj ze strony internetowej.

Regulamin korzystania ze strony internetowej theopticsexpert.com

Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik potwierdza i oświadcza, że wyraża zgodę z następnym:

Usługi informacyjne w Serwisie są świadczone „w miarę ich publikacji”.

Theopticsexpert.com nie ponosi odpowiedzialności za dokładność opublikowanych informacji.
Theopticsexpert.com nie ponosi odpowiedzialności i nie jest związany terminami przekazywania informacji o zrealizowanych zamówieniach Użytkownika, statusie próśb jego lub innych Użytkowników, pytań i uwag dotyczących produktów, dostępności produktów, a także za poniesione szkody i/lub utracone korzyści oraz inne straty wszelkiego rodzaju i wielkości, które wystąpiły po, w wyniku lub w wyniku użytkowania/niemożności użytkowania (z powodu problemów technicznych, konserwacji zapobiegawczej, decyzje administratora itp.) Serwisu. Użytkownik może śledzić status każdego zamówienia na swoim profilu lub w wiadomości e-mail.

Theopticsexpert.com nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy podczas korzystania z Serwisu lub niektórych jego materiałów użytkownik może ponieść jakiekolwiek szkody wymagające naprawy lub korekty sprzętu lub utratę informacji, a wszelkie wydatki związane z naprawą takich szkód zostaną poniesione na konto Użytkownika.

System zakupów online za pośrednictwem Strony internetowej odzwierciedla dostępność produktu w momencie kontroli i biorąc pod uwagę dynamikę obrotu towarami, możliwe jest, że określone artykuły i powiązane akcesoria, opublikowane i przedstawione na Stronie internetowej jako „dostępne” w momencie sprawdzania, są wyczerpane w momencie składania zamówienia i nie mogą być zamawiane i dostarczane za pośrednictwem sklepu internetowego. W każdym przypadku theopticsexpert.com powiadomi użytkowników, którzy złożyli zamówienie za pośrednictwem Serwisu, o możliwości/niemożności dostarczenia zamówionego towaru za pośrednictwem systemu online.

Aby korzystać z usług Serwisu, Użytkownik powinien uzyskać dostęp do sieci World Wide Web bezpośrednio lub za pośrednictwem innych urządzeń, które mają dostęp do treści opartych na sieci Web i zapewnić wszelkie urządzenia wymagane do uzyskania dostępu do sieci World Wide Web, w tym komputer PC, modem lub inne urządzenie umożliwiające dostęp do Internetu. Theopticsexpert.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia lub problemy techniczne uniemożliwiające korzystanie z Serwisu w wyniku jakości sprzętu komputerowego obsługiwanego przez Użytkownika.

Podczas rejestracji w Serwisie Użytkownik podaje prawdziwe, poprawne, pełne i aktualne informacje niezbędne do realizacji sprzedaży poprzez wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól formularza rejestracyjnego. Po udanej rejestracji, Użytkownik wyraża wyraźną zgodę, poprzez formularz rejestracyjny w Serwisie, na kontaktowanie się z nim osób trzecich, w tym między innymi kurierów i innych osób w celu doprecyzowania niektórych szczegółów dotyczących dokonanej rejestracji zamówienia i późniejszej dostawy towaru.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależycie i/lub błędnie dostarczone zamówienie w przypadku podania przez Użytkownika nieprawidłowych, nieprawdziwych lub niepełnych informacji, a także jest uprawniony do odmowy dalszego dostępu tej osoby do części lub wszystkich usług oferowanych przez Stronę internetową.

Dokonując rejestracji w Serwisie i zaznaczając pole „Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z nowym Rozporządzeniem!”, Użytkownik potwierdza i oświadcza, że:

Użytkownik wyraża bezterminową, wyraźną i bezwarunkową zgodę aż do ewentualnego wyraźnego odwołania na piśmie, że jego dane osobowe mogą być gromadzone, przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane przez theopticsexpert.com i/lub osoby trzecie upoważnione przez firmę na podstawie umowy lub inne podstawy, w tym między innymi: Firmy świadczące usługi kurierskie, banki, inni handlowcy itp. w celach marketingowych i reklamowych oraz analizy, przeprowadzone przez theopticsexpert.com lub inne osoby, udział w grach, promocjach i loteriach organizowanych przez theopticsexpert.com, a także w jakimkolwiek innym celu, który nie jest zabroniony przez prawo.

Aby otrzymywać informacje za pośrednictwem podanych danych kontaktowych, wiadomości handlowych dotyczących produktów i usług theopticsexpert.com i/lub bieżących działań, wiadomości marketingowych i promocyjnych i/lub w celu badań marketingowych i gromadzenia danych, a w przypadku, gdy nie chce otrzymać takie informacje, Użytkownik wyraźnie odmawia ich otrzymywania poprzez żądanie i formularz kontaktowy podany w Serwisie.